Ewiger Kalender: Schmutziger Donnerstag & Aschermittwoch

Schmutziger Donnerstag Aschermittwoch
16. Februar 2023 22. Februar 2023
8. Februar 2024 14. Februar 2024
27. Februar 2025 5. März 2025
12. Februar 2026 18. Februar 2026
4. Februar 2027 10. Februar 2027
24. Februar 2028 1. März 2028
8. Februar 2029 14. Februar 2029
28. Februar 2030 6. März 2030
20. Februar 2031 26. Februar 2031
5. Februar 2032 11. Februar 2032
24. Februar 2033 2. März 2033
16. Februar 2034 22. Februar 2034
1. Februar 2035 7. Februar 2035
21. Februar 2036 27. Februar 2036
12. Februar 2037 18. Februar 2037
4. März 2038 10. März 2038
17. Februar 2039 23. Februar 2039
9. Februar 2040 15. Februar 2040
28. Februar 2041 6. März 2041
13. Februar 2042 19. Februar 2042
5. Februar 2043 11. Februar 2043
25. Februar 2044 2. März 2044
16. Februar 2045 22. Februar 2045
1. Februar 2046 7. Februar 2046
21. Februar 2047 27. Februar 2047
13. Februar 2048 19. Februar 2048
25. Februar 2049 3. März 2049
17. Februar 2050 23. Februar 2050
9. Februar 2051 15. Februar 2051
29. Februar 2052 6. März 2052
13. Februar 2053 19. Februar 2053
5. Februar 2054 11. Februar 2054
10. Februar 2055 3. März 2055
16. Februar 2056 16. Februar 2056
21. Februar 2057 7. März 2057
27. Februar 2058 27. Februar 2058
6. Februar 2059 12. Februar 2059
26. Februar 2060 3. März 2060
17. Februar 2061 23. Februar 2061
2. Februar 2062 8. Februar 2062
22. Februar 2063 28. Februar 2063
14. Februar 2064 20. Februar 2064
5. Februar 2065 11. Februar 2065
18. Februar 2066 24. Februar 2066
10. Februar 2067 16. Februar 2067
1. März 2068 7. März 2068
21. Februar 2069 27. Februar 2069
6. Februar 2070 12. Februar 2070
26. Februar 2071 4. März 2071
18. Februar 2072 24. Februar 2072
2. Februar 2073 8. Februar 2073
22. Februar 2074 28. Februar 2074
14. Februar 2075 20. Februar 2075
27. Februar 2076 4. März 2076
18. Februar 2077 24. Februar 2077
10. Februar 2078 16. Februar 2078
2. März 2079 8. März 2079
15. Februar 2080 21. Februar 2080
6. Februar 2081 12. Februar 2081
26. Februar 2082 4. März 2082
11. Februar 2083 17. Februar 2083
3. Februar 2084 9. Februar 2084
22. Februar 2085 28. Februar 2085
7. Februar 2086 13. Februar 2086
27. Februar 2087 5. März 2087
19. Februar 2088 25. Februar 2088
10. Februar 2089 16. Februar 2089
23. Februar 2090 1. März 2090
15. Februar 2091 21. Februar 2091
7. Februar 2092 13. Februar 2092
19. Februar 2093 25. Februar 2093
11. Februar 2094 17. Februar 2094
3. März 2095 9. März 2095
23. Februar 2096 29. Februar 2096
7. Februar 2097 13. Februar 2097
27. Februar 2098 5. März 2098
19. Februar 2099 25. Februar 2099

Angaben ohne Gewähr